APK

Ambulancia Prvého Kontaktu pre osoby so sluchovým postihnutím
FNsP Milosrdní bratia (Nemocnica Milosrdní bratia)
Nám. SNP 11, 813 13 Bratislava

Asistent-tlmočník:  Pavol Mikuš
mobil: 0902 614 538
e-mail: kcns.apk@gmail.com
SKYPE: kcnba.apk

PRACOVNÝ ČASPondelok – Piatok 8:00 – 12:00

– dohodnutie termínu stretnutia v Ambulancii prvého kontaktu (APK) cez SMS, e-mail
– zabezpečenie vyšetrenia u lekára
– doprevádzanie na jednotlivé vyšetrenia
– tlmočník pri komunikácii so zdravotným personálom (nemocnica, lekáreň)
– pomoc pri komunikácii v čase hospitalizácie vo FNsP Milosrdní bratia
– spoločné besedy s odbornými lekármi

Váš postup

Napíšete pracovníkovi APK email alebo SMS, akého lekára potrebujete (napr. očný lekár). Pracovník APK Vám vybavíme termín vo FNsP Milosrdní bratia a informujeme Vás, kedy máte termín u lekára. V dohodnutý termín a čas, pôjde pracovník APK s Vami na vyšetrenie. Pomôže Vám tak pri komunikácii s personálom. Potrebujete si priniesť výmenný lístok od Vášho praktického lekára na odborné vyšetrenie, občiansky preukaz, kartičku poistenca.

Ambulancia prvého kontaktu si spracováva aj vlastnú databázu klientov pre vlastné potreby, preto každá osoba so sluchovým postihnutím, ktorej poskytuje APK svoje služby, musí byť registrovaná pomocou prihlasovacieho formulára.
– Osobné údaje prihlasovacieho formulára sú používané výlučne pre potreby APK!

Ambulancia prvého kontaktu – je názov projektu, ktorý chce napomáhať všetkým sluchovo postihnutým, k čo najlepšej integrácií v spoločenskom, sociálnom a pracovnom prostredí. V súlade so strategickými cieľmi sociálnej politiky sa snaží čo najefektívnejšie odstraňovať komunikačné bariéry, snaží sa o rozvoj a budovanie nástrojov, ktoré znižujú túto bariéru a napomáhajú k začleneniu sa osôb so sluchovým postihnutím do spoločnosti.

Sluchovo postihnutí v dôsledku svojho postihnutia nie sú vždy schopní si dohodnúť stretnutie s odbornými lekármi alebo potrebné odborné vyšetrenie na jednotlivých nemocničných oddeleniach. V mnohých prípadoch vzniká komunikačná bariéra medzi pacientom a lekárom, či už pri priamej komunikácií alebo, aj keď sú pacienti volaní zdravotnou sestrou v čakárni. Informácie, ktoré im lekár poskytne nie sú vždy prístupné ich jednoduchému mysleniu. Preto sú častokrát odkázaní na pomoc ľudí, ktorí sú schopní komunikovať na ich úrovni.

Ambulancia prvého kontaktu (APK) je vytvorené pracovisko pri Nemocnici Milosrdných bratov v Bratislave na Kollárskej ulici na účel pomoci osobám so sluchovým postihnutím lepšie sprístupniť komunikáciu so zdravotníckym zariadením Nemocnice milosrdných bratov, lekárne pri FNsP Milosrdní bratia a v komunikácii s personálom.