III. Európske stretnutie nepočujúcich katolíkov

III. Európske stretnutie nepočujúcich katolíkov

Lubliniec (Poľsko) 17. – 19. mája 2019

Už v poradí 3. Európske stretnutie nepočujúcich katolíkov sa uskutočnilo v dňoch 17. až 19. mája 2019 v poľskom meste Lubliniec. Miestom stretnutia bolo Špeciálne školsko-vzdelávacie centrum Konrada Mańki pre nepočujúcich žiakov. Celé stretnutie zorganizoval otec Grzegorz Sokalski (kňaz pre pastoráciu nepočujúcich v Poľsku) v spolupráci s nepočujúcimi, ale aj počujúcimi dobrovoľníkmi z blízkeho okolia.

Na tomto 3. Európskom stretnutí nepočujúcich katolíkov sa zúčastnilo celkovo 9 krajín – z Českej republiky, Francúzska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Slovenska, Španielska, Talianska a Ukrajiny. Oficiálna delegácia jednotlivých krajín bola tvorená z nepočujúcich, pastoračných asistentov, tlmočníkov, kňazov a diakonov. Celkovo sa stretnutia zúčastnilo 30 delegátov, z ktorých bolo až 6 za Slovenskú republiku.

Hlavným duchovným cieľom tohto stretnutia bolo, aby sa nepočujúci vzájomne povzbudili vo viere a odhodlaní nasledovať Ježiša Krista, a to aj napriek rôznym ťažkostiam a komunikačným obmedzeniam. K praktickým cieľom patrilo zhodnotenie aktuálnej situácie, v ktorej sa nachádza pastorácia nepočujúcich v jednotlivých európskych krajinách, ako aj prezentovanie vízie jej rozvoja na rôznych štrukturálnych úrovniach.

Oficiálny program začal v piatok 17. mája podvečer spoločnou prechádzkou centrom mesta Lubliniec. Hlavná pozornosť pri prehliadke mesta bola venovaná sv. Edite Steinovej, ktorá do Lublinca prichádzala pravidelne navštevovať svoju starú mamu.  Túto skutočnosť pripomína aj múzeum, ktoré je tejto svätici venované. Po spoločnej prechádzke sme sa presunuli do školskej kaplnky, zasvätenej sv. Filipovi Smaldone (kňaz a patrón nepočujúcich), kde sme spoločne v modlitbe vzývali Ducha svätého a prosili ho, aby on sám viedol toto stretnutie. Po tejto modlitbe bolo nepočujúcimi z Českej republiky (organizátormi predchádzajúceho stretnutia v roku 2017 v Prahe) slávnostne odovzdané poverenie poľským nepočujúcim viesť aktuálne „3. Európske stretnutie nepočujúcich katolíkov“. Po tomto akte nasledovala slávnostná uvítacia večera, ktorá bola nesená v duchu nádherného bratského spoločenstva.

Sobotný program bol najmä pracovný. Dopoludnia bol blok prezentácií delegátov z jednotlivých krajín. Prezentácie približovali rôzne pastoračné aktivity, štatistické údaje (počty nepočujúcich, kňazov, diakonov a pastoračných asistentov), práce na prekladoch Biblie do národných posunkových jazykov, ale taktiež mnohé problémy, ktoré trápia nepočujúcich pri rozvíjaní ich viery.

Popoludňajší pracovný program bol zameraný na skupinové zdieľanie sa v komunitnom kruhu. Po rôznych individuálnych prejavoch a diskusných príspevkoch sa všetci zhodli na tom, že je nevyhnutné zriadiť oficiálne celoeurópske združenie, ktoré by nieslo názov „Nepočujúci katolíci Európy“. Jeho založením a následným vedením boli vybraní a spoločenstvom poverení šiesti nepočujúci, medzi ktorými je aj slovenská zástupkyňa Danka Laffersová z Prešova. K tejto skupine bol vybraný aj jeden počujúci kňaz, ktorého úlohou má byť koordinovanie nového zoskupenia a sprostredkovanie komunikácie medzi nepočujúcimi a jednotlivými biskupskými konferenciami Európy, ako aj informovanie Svätej stolice o aktivitách združenia. Do tohto úradu bol zvolený br. Silvester Michal Poliak OFM zo Slovenska.  Po tomto pracovnom programe nasledovalo slávenie Svätej omše, kde bolo už prítomné aj mnohopočetné spoločenstvo nepočujúcich z Poľska. Celkovo nás pri Pánovom stole bolo cez 300 veriacich nepočujúcich.

Hlavný celebrant Grzegorz Sokalski v príhovore upozornil na jednu dôležitú osobu. Je ňou nový patrón nepočujúcich Bl. Alessandro Planas Sauri, saleziánsky mučeník zo Španielska, ktorý sám bol nepočujúcim. On ako nepočujúci dokázal svojim životom a jeho obetovaním svedčiť o tom, že láska k Bohu nesmie mať žiadne hranice, ktoré by znemožňovali milovať ho a slúžiť mu. Táto Svätá omša bola zakončená dlho očakávaným momentom losovania krajiny, ktorá bude najbližšie organizovať Európske stretnutie nepočujúcich katolíkov. Po spoločnej modlitbe k Duchu svätému bolo vylosované Nemecko, ktoré je poverené v roku 2021 zorganizovať už v poradí štvrté stretnutie.

Po nasýtení duchovného tela sa všetci stretli pri záhradných stoloch, plných rôznych chutných jedál. Okrem pochutnávania si prítomní sa vzájomne zdieľali a diskutovali o tom, ako je dôležité, aby nepočujúci boli v Cirkvi aktívni a vnášali do nej bohatstvo darov, ktorými ich dobrotivý Boh obdaroval.

Nedeľný program bol už odpočinkový. Hneď ráno sa celá delegácia presunula do neďalekej a všetkým dobre známej Čenstochovej. Tu v kostole Božieho milosrdenstva sa slávila spoločná Svätá omša, ktorej predsedal pomocný biskup Gliwickej diecézy Mons. Andrzej Iwanecki. Bolo to nádherné slávenie, ktoré umocňovalo to, že sa odohrávalo súčasne v niekoľkých národných posunkových jazykoch s cieľom, aby slávenie Eucharistie prežíval každý čo najzrozumiteľnejšie. Po tejto spoločnej Svätej omši sa celé spoločenstvo presunulo k nádhernej bazilike na Jasnej Gore, kde je umiestnený známy obraz Čiernej Madony. Túto prehliadku zakončil spoločný nedeľný obed, po ktorom sa jednotlivé delegácie rozlúčili a vydali sa na cestu do svojich domovských krajín.

Tak ako predchádzajúce stretnutia v Ríme či Prahe, aj toto v Lublinci chcelo poukázať na to, že pre život a vieru nepočujúcich majú takéto stretnutia nepočujúcich katolíkov nesmierne veľký význam. Zároveň je to prejav a túžba nepočujúcich upozorniť na to, že aj oni sú súčasťou Kristovej Cirkvi. Aj oni chcú byť naplno verní Ježišovi Kristovi a svojmu krstnému poslaniu šíriť Evanjelium všetkým ľuďom po celom svete. Mnohé osobné svedectvá, ktoré zazneli na tomto stretnutí boli tak radostné, ako aj bolestné. Radostné v tom, že Duch Svätý pôsobí aj cez nepočujúcich. Ovocím tejto vernosti Bohu je, že sa viacerí nepočujúci vracajú k aktívnemu životu v Cirkvi, lebo začínajú viac rozumieť Božiemu slovu. Bolesťou je však to, že nie vždy sa nepočujúci stretnú s porozumením toho, že posunkový jazyk je nevyhnutný pre ich komunikáciu a rozvoj viery. To čo si ale nepočujúci katolíci uvedomujú snáď najviac je, že komunikačné problémy, ktoré majú v dôsledku závažného sluchového postihnutia, im nemôžu brániť v preukazovaní lásky voči Bohu a v službe Cirkvi, uprostred ktorej chcú byť aktívni tak, ako je to len najviac možné.

Záverečným posolstvom „3. Európskeho stretnutia nepočujúcich katolíkov“ je, že bohatstvo a rozmanitosť Kristovej Cirkvi sa prejavuje aj prostredníctvom nepočujúcich, ktorí sú verní Ježišovi Kristovi a chcú mu uprostred Cirkvi aktívne slúžiť. Srdcia, svoje schopnosti a ruky majú už pripravené, ale ešte nie všetky dvere sú im otvorené. Aby svoju úlohu živého a aktívneho kresťana mohli napĺňať, je potrebné, aby Cirkev o nepočujúcich a ich dispozícii pre ňu aj vedela. Práve k tomu má dopomôcť zriadenie nového zoskupenia „Nepočujúcich katolíkov Európy“, ktoré svojimi aktivitami by malo poskytovať priestor pre aktívne angažovanie sa nepočujúcich uprostred Cirkvi v jednotlivých krajinách Európy. Či sa toto všetko podarí napĺňať zhodnotí až najbližšie, už štvrté európske stretnutie nepočujúcich katolíkov, ktoré sa uskutoční v roku 2021 v Nemecku.