Čo? Kde? O koľkej? – MAREC 2019

Ilustračný obrázok

SVÄTÁ OMŠA10. / 17. / 24. a 31 marec 2019 o 16:30 hod. 

* * * MIMORIADNA SVÄTÁ OMŠA * * *

06. marec 2019  – o 14:30 hod. Popolcová streda 

19. marec 2019  – o 16:00 hod. Slávnosť sv. Jozefa

25. marec 2019  – o 16:00 hod. Slávnosť Zvestovanie Pána – odpust

SVÄTÁ SPOVEĎ Sviatosť zmierenia (spoveď) vždy 30 min. pred Sv. Omšou.

KLUB KCN BA „Čaj o Štvrtej“– Františkánsky kláštor vždy vo štvrtok od 16:00 – 7. / 21. /28. marec 2019

STRETNUTIE MLADÝCH NEPOČUJÚCICH pri KCN BA – Františkánsky kláštor každú druhý štvrtok v mesiaci od 18:00 –  28. marec 2019

POSEDENIE – plánovanie a neformálne stretnutie bude 7 . apríl 2019

DETSKÁ SV. OMŠA – pravdepodobne XXX . január 2018 – viac o detských omšiach

LETNÝ PROGRAM PRE DETI – sa uskutočnil v dňoch 16.- 20. júla 2018; info o dennom tábore 2017

I N É  _ O Z N A M Y

BIBLICKÁ HODINKA –  10-15 minút každý štvrtok (Čaj o ŠTVRTEJ). – budeme pracovať so Svätým Písmom a  uvažovať nad Božím slovom. Rovnako tento čas budeme venovať príprave na slávenie sv. Omší.

VÝLETY – v našom klube KCN BA plánujeme aj spoločné výlety do rôznych miest v Slovensku aj mimo našej krajiny.

P R A V I D E L N É _ A K C I E

ČAJ o ŠTVRTEJ“ –  Priestory KCN BA, Františkánske námestie  – o 16:00.

– Zvyčajne každý štvrtok otvárame naše priestory, aby sme sa stretli v rodinnom prostredí.
– Tieto stretnutia sú neformálne. Veľa času strávime spoločnými rozhovormi, ale i sledovaním filmov, či iných aktivít. Spokojne príďte medzi nás.

„STRETNUTIE MLADÝCH NEPOČUJÚCICH“ Priestory KCN BA, Františkánske námestie  – o 18:00.
– Koná sa každú druhý štvrtok v mesiaci (2x v mesiaci).
– Ide o priateľské stretnutia kresťanských mladých nepočujúcich, ktorí hľadajú tak spoločenstvo sebe rovných, ako aj odpovede na mnohé otázky, týkajúce sa otázok náboženstva, spoločnosti, vzťahov,…
– Program stretnutia je založený na spoločných diskusiách, zábave, sledovania pútavých filmov, spoločné výlety a    víkendové pobyty mimo BA.
– Všetkých mladých srdečne pozývame na naše stretnutia :-)

SVÄTÁ OMŠA – pravidelne každú nedeľu o 16:30 v kaplnke sv. Rozálie (Františkánsky kostol, Františkánske námestie, BA) slávime sv. omšu. Kňaz alebo diakon komunikuje PJ a Nepočujúci sú aktívne zapájaní do slávenia.