Čo? Kde? O koľkej? – MÁJ 2018

SVÄTÁ OMŠA13.  / 20. / 27. máj 2018  a  4. jún 2018 o 16:30 hod.
MIMORIADNA SVÄTÁ OMŠA
10. máj 2018 o 14:30 hod. (slávnosť Nanebovstúpenie Pána) 
25. máj 2018 o 14:00 hod. (1. sv. prijímanie detí)
– 31. máj 2018 o 14:30 hod. (slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi)

SVÄTÁ SPOVEĎ Sviatosť zmierenia (spoveď) vždy 30 min. pred Sv. Omšou. (Prvá nedeľa v mesiaci v PJ)

ČAJ O ŠTVRTEJ – V klube KCN BA (Františkánsky kláštor) štvrtok od 16:00 – 10. / 17. / 24. máj 2018

POSEDENIE – plánovanie a neformálne stretnutie bude 3. jún 2018 (Veľkonočná nedeľa)

DETSKÁ SV. OMŠA – 10. mája 2018 o 14:30 hod. – viac o detských omšiach

LETNÝ PROGRAM PRE DETI – sa uskutoční v dňoch 16.- 20. júla 2018 ; info o poslednom dennom tábore 2017

I N É  _ O Z N A M Y

BIBLICKÁ HODINKA –  10-15 minút každý štvrtok (Čaj o ŠTVRTEJ). – budeme pracovať so Svätým Písmom a  uvažovať nad Božím slovom. Rovnako tento čas budeme venovať príprave na slávenie sv. Omší.

P R A V I D E L N É _ A K C I E

„ČAJ o ŠTVRTEJ“ –  Priestory KCN BA, Františkánske námestie  – o 16:00.
– zvyčajne každý štvrtok otvárame naše priestory, aby sme sa stretli v rodinnom prostredí.
– Tieto stretnutia sú neformálne. Veľa času strávime spoločnými rozhovormi, ale i sledovaním filmov, či iných aktivít. Spokojne príďte medzi nás.

SVÄTÁ OMŠA – pravidelne každú nedeľu o 16:30 v kaplnke sv. Rozálie (Františkánsky kostol, Františkánske námestie, BA) slávime sv. omšu. Kňaz alebo diakon komunikuje PJ a Nepočujúci sú aktívne zapájaní do slávenia.