IV. stretnutie Nepočujúcich katolíkov Európy

V termíne 1. – 4. septembra 2022 sa uskutočnilo v nemeckom meste Aachen už v poradí IV. stretnutie Nepočujúcich katolíkov Európy (Deaf Catholics of Europe – DCE). Na stretnutie prišlo 35 zástupcov z 13 európskych štátov (Portugalsko, Španielsko, Francúzok, Írsko, Belgicko, Holandsko, Nemecko, Česká republika, Slovensko, Poľsko, Ukrajina, Maďarsko, Taliansko). Celkové zhromaždenie bolo okrem laikov obohatené aj o prítomnosť dvoch nepočujúci diakonov a jednej nepočujúcej rehoľnej sestry.

Cieľom tohto stretnutia bolo opätovné bratské stretnutie sa pri stole Pánovho slova a eucharistického chleba, ako aj reflektovanie doterajších aktivít pastorácie nepočujúcich v uplynulom čase poznačenom pandémiou. Na spoločnej práci v skupinách sa hľadali východiská pre zlepšovanie aktívnej integrácie nepočujúcich do pastoračného procesu, tak na miestnej ako aj diecéznej úrovni. V tejto súvislosti sa opätovne vyzdvihla nevyhnutná potreba odovzdávania živej viery v rodinách a školách, ako aj snaha o vytváranie náležitých podmienok pre výučbu posunkového jazyka bohoslovcov, kňazov, rehoľníkov a rehoľníčky, ktorí majú záujem sa pastoračne venovať nepočujúcim. Okrem toho sa zhromaždení nepočujúci zamýšľali, ako napomôcť zlepšiť podmienky vzdelávania a formácie pre tých nepočujúcich, ktorých Boh volá ku kňazskému či rehoľnému životu. Medzi priority nasledujúceho obdobia bolo stanovené skvalitnenie pastoračného vedenia rodín, podpora vzdelávania a formovania kňazov pre nepočujúcich, ako aj zlepšenie technického zabezpečenia prekladov Biblie do posunkového jazyka v jednotlivých štátoch Európy.

Záver stretnutia sa niesol v znamení volieb. Za členov rady DCE boli opätovne zvolení a potvrdení doterajší siedmi členovia (zo Španielska, Francúzka, Nemecka, Talianska, Českej republiky a Slovenska).

Za organizátora v poradí už V. stretnutia Nepočujúcich katolíkov Európy, plánovaného na rok 2024, bolo zvolené Slovensko.