Milí priatelia.

V pondelok 04. júla 2022 sa v našom františkánskom kláštore v Bratislave konalo veľmi špeciálne a mimoriadne stretnutie o riešení novovzniknutej situácie o budúcnosti pastorácie nepočujúcich v Bratislave.

Podnetom k tomuto stretnutiu bolo rozhodnutie nového vedenia Rehole menších bratov Františkánov na Slovensku, že k 01. augustu 2022 by mal byť na (minimálne) 3 roky presunutý br. Silvester Poliak OFM z Bratislavy do kláštora v Nových Zámkoch. Keďže toto rozhodnutie veľmi zasiahlo všetkých nepočujúcich a samotnú ich pastoráciu tu v Bratislave, rozhodli sa, že napíšu novému provinciálovi františkánov P. Jurajovi Mihálymu OFM prosebný list s množstvom podpisov, kde žiadajú o zmenu tohto rozhodnutia preložiť br. Silvestra do Nových Zámkov. Okrem toho v liste žiadali nepočujúci aj osobné stretnutie s P. Jurajom, kde by sa mohla viesť osobná diskusia o tejto problematike.

Sme Bohu vďační, že P. Juraj prijal pozvanie na stretnutie a v pondelok 04. júla sa o 19:00 s nami stretol v priestoroch Corpus Christi vo františkánskom kláštore. Do kláštora nás nepočujúcich prišiel pekný počet – niektorí priamo z turistiky na Orave. Ako správny kresťania sme sa na začiatku stretnutia pomodlili a poprosili Ducha Svätého, aby nás sprevádzal pri tomto rozhovore.

Diskusia bola pekná, ale aj náročná a emotívna zároveň. P. Juraj predstavil nepočujúcim problém z pohľadu Rehole Františkánov = málo kňazov, potreba zabezpečiť kňaza pre pastoráciu vo veľkej nemocnici v Nových Zámkoch, oživenie a omladenie komunity kláštora v Nových Zámkoch. Samozrejme podotkol, že vníma potrebu nepočujúcich v BA a navrhol občasné návštevy nepočujúcich v Nových Zámkoch, kde by br. Silvester mal pre nich sv.omšu.

Po tomto slove P. Juraja vystúpila Iris Domancová, ktorá prezentovala názor na celý problém a špecifikum tejto pastorácie, ako aj nesmiernu potrebu vysluhovania sviatostí v PJ kňazom, čo na diaľku je nemožné. K tomuto stanovisku sa pridalo ešte niekoľko nepočujúcich (p. Binovská, p. Spasičová, p. Lešická, p. Beňo), ktorí deklarovali veľmi zlé skúsenosti s pristupovaním k sviatosti zmierenia u počujúcich kňazov – niekoľko krát boli odmietnutí a neprijatí.

Po tomto stanovisku sa do celej diskusie pridala aj naša tlmočníčka p. Katarína Vidová, ktorá svojim zápalom komplexne a veľmi podrobne vysvetlila celú problematiku nepočujúcich a ich prežívanie a vedenie vo viere – od sviatostí, cez vyučovanie na školách, až po normálne budovanie viery a komunity nepočujúcich.

Ku Kataríne Vidovej sa pridali aj manželia Beatka a Ján Herovci, ktorí stáli pri začiatkoch pastorácie nepočujúcich v r. 1990. Priblížili históriu tejto pastorácie, ako aj veľmi náročný boj o výchovu kňazov pre túto pastoráciu. Svojim príhovorom podporili prosbu nepočujúcich, aby sa ešte zmenilo rozhodnutie o preklade br. Silvestra, a to do času, kým sa br. Krištof Kolumber – nový brat pre nepočujúcich – naučí kvalitne PJ.

Na záver P. Juraj uzavrel toto stretnutie svojim stanoviskom, že sa budeme spoločne modliť za túto vec a on sám sa bude ešte zamýšľať nad týmto rozhodnutím. No na danom stretnutí nám nemohol sľúbiť, že či sa rozhodnutie zmení (= že br. Silvester ostane v BA) alebo bude platiť (= br. Silvester musí ísť do NZ). Svoje slová zakončil modlitbou a požehnaním provinciálneho ministra františkánov na Slovensku.

Po ukončení diskusie sme sa spoločne ešte nejaký čas rozprávali v skupinkách a naplnený emóciami a očakávaním o verdikte sme sa rozišli domov.

Na záver tohto článku chcem všetkých nepočujúcich poprosiť, aby ste sa veľmi modlili za nových kňazov pre nepočujúcich na Slovensku, ako aj za dobré a pre nepočujúcich správne rozhodnutie predstavených františkánov na Slovensku.

V modlitbách za Vás br. Silvester ofm